Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII,nhiệm kỳ 2023-2028 Hình thành và phát triển

Quá trình hình thành:

Công đoàn Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại Học Quốc Gia TP.HCM được thành lập năm 1996 trên cơ sở Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên  tách ra từ Trường Đại Học Tổng Hợp, theo quyết định 1326/GDĐT ngày 30/3/1996 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo để tham gia vào Đại Học Quốc Gia TP.HCM.
Công đoàn Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là cơ quan đại diện và tổ chức CBVC tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển Nhà trường, cơ chế quản lý, chủ trương chính sách liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của CBVC trong Trường. Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống CBVC về mặt vật chất lẫn tinh thần, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVC theo pháp luật; có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể CBVC theo đúng qui định của pháp luật.

 

 

Công Đoàn Trường đã trải qua các nhiệm kỳ, danh sách BCH qua các thời kỳ:
 
1. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012:
 

STT

Họ Tên

Chức vụ

1

Võ Thị Bạch Mai

Chủ tịch

2

Trần Cao Vinh

Phó chủ tịch

3

Bùi Văn Thanh

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Thị Hiếu

Thường vụ

5

Phùng Quán

Thường vụ

6

Nhữ Đình Ngoạn

UV. BCH, CN UBKT

7

Nguyễn Thị Phương Hoa

UV. BCH

8

Phan Ngô Hoang

UV. BCH

9

Dương Thị Bích Huệ

UV. BCH

10

Nguyễn Phú Hùng

UV. BCH

11

Bùi Thị Luận  

UV. BCH

12

Vũ Thị Phát Minh

UV. BCH

13

Trịnh Anh Ngọc

UV. BCH

14

Phan Thị Thanh Phương

UV. BCH

15

Huỳnh Trung Thọ

UV. BCH

* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 tổ chức ngày 7/10/2010.
 
2. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2010:
 

STT

Họ Tên

Chức vụ

1

Võ Thị Bạch Mai

Chủ tịch

2

Huỳnh Kim Sơn

Phó chủ tịch

3

Bùi Văn Thanh

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Kim Phi Phụng

Thường vụ

5

Trần Cao Vinh

Thường vụ

6

Nhữ Đình Ngoạn

UV. BCH, CN UBKT

7

Trần Thị Phượng Giang

UV. BCH

8

Nguyễn Thị Phương Hoa

UV. BCH

9

Phan Ngô Hoang

UV. BCH

10

Nguyễn Phú Hùng

UV. BCH

11

Phạm Tuấn Long

UV. BCH

12

Vũ Thị Phát Minh

UV. BCH

13

Trịnh Anh Ngọc

UV. BCH

14

Phùng Quán

UV. BCH

15

Huỳnh Trung Thọ

UV. BCH

* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2008 – 2010 tổ chức ngày 27/12/2007.
 
3. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2005 - 2008:
 

STT

Họ Tên

Chức vụ

1

Võ Thị Bạch Mai

Chủ tịch

2

Huỳnh Kim Sơn

Phó chủ tịch

3

Bùi Văn Thanh

Phó chủ tịch

4

Đỗ Ái Ngọc

Thường vụ

5

Trần Cao Vinh

Thường vụ

6

Nguyễn Văn Vĩnh

UV. BCH, CN UBKT

7

Vũ Thị Phát Minh

UV. BCH

8

Trương Thanh Cảnh

UV. BCH

9

Trần Thị Phượng Giang

UV. BCH

10

Trần Quang Hinh

UV. BCH

11

Trần Phi Hùng

UV. BCH

12

Nhữ Đình Ngoạn

UV. BCH

13

Nguyễn Đình Phư

UV. BCH

14

Nguyễn Kim Phi Phụng

UV. BCH

15

Huỳnh Trung Thọ

UV. BCH

* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2005 – 2008 tổ chức ngày 6/10/2005.
 
 
4. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2003 - 2005:
 

STT

Họ Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Võ Thị Bạch Mai

Chủ tịch

 

2

Huỳnh Kim Sơn

Phó chủ tịch

 

3

Bùi Văn Thanh

Phó chủ tịch

 

4

Đỗ Ái Ngọc

Thường vụ

 

5

Trần Cao Vinh

Thường vụ

 

6

Nguyễn Văn Vĩnh

UV. BCH, CN UBKT

 

7

La Thị Cang

UV. BCH

 

8

Tô Thị Hiền

UV. BCH

 

9

Trần Quang Hinh

UV. BCH

 

10

Trần Phi Hùng

UV. BCH

 

11

Trần Thị Ngọc Huyền

UV. BCH

 

12

Nguyễn Phát Minh

UV. BCH

 

13

Nhữ Đình Ngoạn

UV. BCH

 

14

Nguyễn Đình Phư

UV. BCH

 

15

Huỳnh Trung Thọ

UV. BCH

 

* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2003 – 2005 tổ chức ngày 23/1/2003. 
 
 
 
5. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2000 - 2002:
 

STT

Họ Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Quang Hồng

Chủ tịch

 

2

Lê Quang Toại

Phó chủ tịch

 

3

Đỗ Ái Ngọc

Phó chủ tịch

 

4

Võ Thị Bạch Mai

Thường vụ

 

5

Huỳnh Kim Sơn

Thường vụ

 

6

Nguyễn Văn Vĩnh

UV. BCH, CN UBKT

 

7

La Thị Cang

UV. BCH

 

8

Đặng Văn Liệt

UV. BCH

 

9

Trần Quang Hinh

UV. BCH

 

10

Trần Phi Hùng

UV. BCH

 

11

Nhữ Đình Ngoạn

UV. BCH

 

12

Nguyễn Đình Phư

UV. BCH

 

13

Trần Cao Vinh

UV. BCH

 

14

Bùi Văn Thanh

UV. BCH

 

15

Huỳnh Trung Thọ

UV. BCH

 

* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2000 – 2002 tổ chức ngày 14/10/2000. 
 
 
6. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 1998 - 2000:
 

STT

Họ Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Quang Hồng

Chủ tịch

 

2

Lê Quang Toại

Phó chủ tịch

 

3

Nguyễn Chi Mai

Thường vụ

 

4

Nguyễn Văn Vĩnh

UV. BCH, CN UBKT

 

5

La Thị Cang

UV. BCH

 

6

Hoàng Dũng

UV. BCH

 

7

Hứa Văn Hoàng

UV. BCH

 

8

Võ Thị Bạch Mai

UV. BCH

 

9

Nguyễn Thị Tố Nga

UV. BCH

 

10

Đỗ Ái Ngọc

UV. BCH

 

11

Huỳnh Kim Sơn

UV. BCH

 

* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 1998 – 2000 tổ chức ngày 28/11/1998.