Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII,nhiệm kỳ 2023-2028 Giới thiệu
Image

Chào mừng bạn đến

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Công đoàn Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại Học Quốc Gia TP.HCM được thành lập năm 1996 trên cơ sở Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên  tách ra từ Trường Đại Học Tổng Hợp, theo quyết định 1326/GDĐT ngày 30/3/1996 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo để tham gia vào Đại Học Quốc Gia TP.HCM.
Công đoàn Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là cơ quan đại diện và tổ chức CBVC tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển Nhà trường, cơ chế quản lý, chủ trương chính sách liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của CBVC trong Trường. Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống CBVC về mặt vật chất lẫn tinh thần, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVC theo pháp luật; có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể CBVC theo đúng qui định của pháp luật.
Image
Image