Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII,nhiệm kỳ 2023-2028 BAN CHẤP HÀNH

STT

Họ tên

Chức danh chính

Ảnh

1

Dương Thị Bích Huệ
Điện thoại:
Email:
 dtbhue@hcmus.edu.vn

Chủ Tịch
Trưởng Ban Nữ Công

 

2

Phùng Quán
Điện thoại:
Email: quanph@hcmus.edu.vn

Phó Chủ Tịch

 

3

Nguyễn Dương Tâm Anh
Điện thoại:
Email: ndtanh@hcmus.edu.vn

Phó Chủ Tịch
Trưởng Ban Tuyên Giáo - Văn Thể

 

4

Nguyễn Thị Phương Hoa
Điện thoại:0903889725
Email: ntphoa@fit.hcmus.edu.vn
UV BTV
Phó trưởng ban Nữ công
 

5

Đỗ Thị Ngọc Học
Điện thoại:
Email: dnhoc@hcmus.edu.vn

UV BTV
Chủ nhiệm UBKT