Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII,nhiệm kỳ 2023-2028 KH Tổ chức Hoạt động thi Chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nhiệm kỳ 2023 – 2028